yazarlık sözleşmesi

İşbu Yazarlık Sözleşmesi, IO Dergi markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren iodergi.com sitesi ile Yazar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında IO Dergi’ye belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı, Yazar olarak anılacaktır. IO Dergi ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, IO Dergi ise iodergi.com veya IO Dergi olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu IO Dergi’nin sahip olduğu internet sitesi iodergi.com’a üye olan Yazar kullanıcısının siteden faydalanma, içerik sağlama ile hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1) IO Dergi, iodergi.com sitesi üzerinden üyelerine Akademi, Kampüs, Gezi, Hayvan Hakları, Kadın Çalışmaları ve Medya Basın Yayın kategorileri dahilinde paylaşım sağlayan alternatif bir dijital medya platformudur. Yazar kullanıcısı, iodergi.com’a üye olarak bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, IO Dergi’den hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.

2) Yazar’ın IO Dergi’de yayımlanması için gönderdiği içerikler, iodergi.com’da yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları IO Dergi’ye aittir. Yazar, IO Dergi’de yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.

3) Yazar, iodergi.com için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak IO Dergi’ye devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın iodergi.com’da yayınlanan hiçbir içerikte hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Yazar’ın, iodergi.com’da kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren işbu Yazar Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılır.

5) Yazar, iodergi.com için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.

6) Yazar, iodergi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik veriler nedeniyle, iodergi.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

8) Bir yazıyı IO Dergi’nin yanı sıra bir veya daha fazla siteye göndermek suretiyle yazarlık yapmak IO Dergi’nin çalışma prensiplerine, yayın ilkelerine ve içerik politikasına kesinlikle aykırıdır. Böyle bir durumda, Yazar’ın kullanıcı hesabı kapatılır ve yazarlığı sonlandırılır.

9) Yazar, iodergi.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Mer’i Mevzuat önünde doğru olduğunu, IO Dergi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

10) Yazar, iodergi.com’u kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından iodergi.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, IO Dergi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya IO Dergi’nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini IO Dergi’ye vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, WordPress panelini kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri iodergi.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder:

• TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.

• Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkâr, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;

• Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;

• Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;

• Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;

• Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, IO Dergi ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı iodergi.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

14) Yazar, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazarın; kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, IO Dergi’nin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası‘na, Çalışma Prensipleri‘ne ve Kopyalama Kuralları‘na uyacağını kabul ve beyan eder.

16) IO Dergi’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya iodergi.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları saklıdır.

17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında iodergi.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

18) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb. iletişim kanallarının IO Dergi tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

Sözleşmenin Feshi

1) IO Dergi, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) İşbu sözleşme karşılıklı veya IO Dergi tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, IO Dergi’de yayına girmiş hiçbir içeriğinin iodergi.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca iodergi.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın iodergi.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, iodergi.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak IO Dergi’ye devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, iodergi.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; IO Dergi’nin, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, IO Dergi’nin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sorumluluğun Reddi ve Sınırlandırılması

1) IO Dergi’de fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı IO Dergi’nin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, IO Dergi malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya IO Dergi’nin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: IO Dergi’yi kullanmamaktır ve IO Dergi’de Yazar olarak üye olmayacağını bilgi@iodergi.com adresine beyan etmektir. Bu durumda IO Dergi, söz konusu Yazar üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. IO Dergi, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı takdirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri IO Dergi’nin Görüş isimli kullanıcı hesabına aktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın sonlandırılması durumunda:

• Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
• Yazarın ismi Künye sayfamızda “Tüm Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.
• Yazara ait yazılar ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
• Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “Görüş” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir.

Son Bulma

Bu anlaşma, IO Dergi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar.

Diğer

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


IO Dergi

Facebook | Instagram | Twitter